Czym jest tak naprawdę umowa pożyczki?

      Możliwość komentowania Czym jest tak naprawdę umowa pożyczki? została wyłączona

Sporządzenie dokumentu zalecane jest w każdej sytuacji, w której dochodzi do pożyczenia pieniędzy i określonych rzeczy bez względu na ich wartość. Mimo że umowa ustna jest wiążąca, to w niektórych przypadkach może nie stanowić argumentu podczas rozstrzygania konfliktu. Dokument powinien mieć odpowiednią formę, by mógł być dowodem w sprawie.

Kodeks cywilny, a umowa pożyczki

Podpisanie umowy pożyczki oznacza, że pożyczkobiorca staje się właścicielem przedmiotu pożyczki, którym mogą być nie tylko pieniądze, ale również określone rzeczy. Artykuł 720. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego wskazuje, że „ przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Stronami podpisującymi dokument mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz firmy.
Zaleca się, by umowę pożyczki sporządzać podczas każdej sytuacji, w której dochodzi do przeniesienia własności na pożyczkobiorcę.

Jak poprawnie sporządzić umowę?

Na wstępnie należy określić datę i miejsce zawarcia umowy pożyczki, a także strony podpisujące dokument. W przypadku osób fizycznych wskazać należy imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, a także numery ewidencyjne dokumentów tożsamości. Jeśli stroną lub jedną z nich jest osoba prawna, konieczne będzie wpisanie adresu siedziby firmy, którą prowadzi, a także wpisu do KRS. W przypadku działalności gospodarczych należy wskazać również NIP.
Obie strony powinny ustalić warunki zwrotu pożyczki, a także warunki wypowiedzenia umowy. Pożyczkodawca i pożyczkobiorca powinni zawrzeć porozumienie dotyczące terminu lub terminów zwrotu pożyczki, form zwrotu, a także warunków wcześniejszej spłaty pożyczki.
Konieczne jest również szczegółowe opisanie przedmiotu pożyczki. Jeśli są nim pieniądze, wskazać należy kwotę w zapisie cyfrowym i słownym, a także walutę.
Na dole dokumentu obie strony powinny zamieścić swoje czytelne podpisy.